Pozwy w postępowaniu sądowym : o zapłatę , odszkodowanie – szkoda komunikacyjna, majątkowa , odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg, zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych utraty więzi rodzinnej na podstawie art. 448 w zw. z art. 23 i 24 k.c. (przed wprowadzeniem instytucji zadośćuczynienia po śmierci najbliższych członków rodziny) i inne.

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o zbadanie sprawy lub poinformowania właściwych organów państwowych w szczególności do Ministerstwa Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prokuratury, Polskiej Izby Ubezpieczeń bądź organów kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej o nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego.